Pengertian Syariat Islam – Menjadi Lebih Dekat dengan Hukum Islam

Salam hangat kepada Sahabat HomeSchooling yang setia mengikuti konten kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian syariat Islam. Bagi seorang muslim, syariat Islam merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu syariat Islam secara mendalam.

Apa itu Syariat Islam?

Syariat Islam merupakan hukum yang diatur dalam agama Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan ajaran agama Islam. Syariat Islam terdiri dari beberapa cabang ilmu misalnya Fiqh, Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak yang menjadi pedoman hidup umat muslim.

Mengetahui syariat Islam sangat penting bagi seorang muslim sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memahami syariat Islam juga akan membantu kita agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sejarah Syariat Islam

Syariat Islam berasal dari kata syara’a yang artinya adalah mengikuti atau mentaati. Sejarah penggunaan istilah syariat Islam pertama kali muncul pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT di Gua Hira. Kemudian, wahyu tersebut diturunkan dalam bentuk kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Pada masa kekhalifahan, munculnya para ulama yang mempelajari dan mengajarkan syariat Islam. Terdapat 4 mazhab dalam Fiqih yang diakui secara resmi dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Fungsi Syariat Islam

Syariat Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia, antara lain:

No Fungsi Syariat Islam
1 Memberikan pedoman hidup yang benar
2 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
3 Memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat
4 Menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial
5 Menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT

Unsur Syariat Islam

Unsur-unsur syariat Islam terdiri dari beberapa hal, antara lain:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar. Al-Quran juga memberikan petunjuk dan arahan bagi umat manusia untuk dapat menjalani kehidupan yang penuh berkah dan terhindar dari keburukan.

2. Hadis

Hadis merupakan kumpulan ucapan, perbuatan, dan sikap Rasulullah SAW yang menjadi tuntunan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadis juga menjadi rujukan dalam mengambil hukum-hukum Islam dan tata cara beribadah yang benar.

3. Ijma’ Ulama

Ijma’ ulama adalah kesepakatan para ulama dalam memahami dan memutuskan suatu masalah dalam hukum Islam. Ijma’ ulama menjadi sumber utama dalam memecahkan permasalahan yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

4. Qiyas

Qiyas adalah proses analogi yang dilakukan dengan membandingkan suatu permasalahan dengan permasalahan serupa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis.

Berbagai Disiplin Ilmu dalam Syariat Islam

Syariat Islam terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang menjadi landasan hukum Islam, antara lain:

1. Fiqh

Fiqh adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh membahas tentang tata cara beribadah, muamalah, perkawinan, dan berbagai aspek lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ilmu Tauhid

Ilmu tauhid membahas tentang keesaan Allah SWT dan sifat-sifat-Nya. Ilmu tauhid juga membahas tentang takdir, malaikat, dan berbagai aspek terkait dengan keimanan.

3. Ilmu Akhlak

Ilmu akhlak membahas tentang perilaku manusia yang ideal dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Ilmu akhlak juga membahas tentang karakteristik manusia yang baik dan buruk.

4. Ilmu Falsafah

Ilmu falsafah membahas tentang berbagai konsep filosofis terkait dengan kehidupan manusia, seperti keberadaan Tuhan, hakikat manusia, dan tujuan hidup manusia.

FAQ tentang Pengertian Syariat Islam

1. Apa yang dimaksud dengan syariat Islam?

Syariat Islam merupakan hukum yang diatur dalam agama Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan ajaran agama Islam.

2. Mengapa penting untuk memahami syariat Islam?

Mengetahui syariat Islam sangat penting bagi seorang muslim sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memahami syariat Islam juga akan membantu kita agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

3. Apa saja unsur-unsur syariat Islam?

Unsur-unsur syariat Islam terdiri dari Al-Quran, Hadis, Ijma’ Ulama, dan Qiyas.

4. Apa saja disiplin ilmu dalam syariat Islam?

Syariat Islam terdiri dari beberapa disiplin ilmu, antara lain Fiqh, Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlak, dan Ilmu Falsafah.

5. Apa fungsi dari syariat Islam?

Syariat Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia, antara lain memberikan pedoman hidup yang benar, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial, dan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT.

Semoga Bermanfaat dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya.