Pengertian Tarikh Tasyri untuk Sahabat Homeschooling

Hai Sahabat Homeschooling! Apa kabar? Kali ini, kita akan membahas tentang pengertian tarikh tasyri. Tarikh tasyri adalah salah satu cabang ilmu dalam studi Islam yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang tarikh tasyri, jadi simak baik-baik ya.

Apa itu Tarikh Tasyri?

Tarikh tasyri dalam bahasa Arab artinya sejarah hukum. Ilmu ini bertujuan untuk memahami proses terbentuknya hukum Islam dari masa awal hingga sekarang dan juga mempelajari aplikasi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tarikh tasyri bertujuan untuk memahami maksud dan tujuan hukum Islam, serta menjelaskan bagaimana hukum Islam berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, tarikh tasyri juga membahas proses pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip hukum Islam di masa lalu.

Tarikh tasyri menjadi sangat penting untuk dipelajari oleh umat Islam, terutama bagi mereka yang ingin memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah Perkembangan Tarikh Tasyri

Proses terbentuknya tarikh tasyri bermula pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, para sahabat mencatat dan mengumpulkan berbagai peristiwa dan kejadian yang berkaitan dengan hukum Islam. Mereka mencatat baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga para generasi berikutnya dapat mempelajarinya.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, ia memerintahkan para sahabat untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan khilafah dan hukum Islam. Kemudian pada masa khalifah Utsman bin Affan, ia memerintahkan pengumpulan dan penyusunan teks Al-Quran sehingga tidak ada lagi variasi dalam teks Al-Quran.

Selanjutnya, pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi perdebatan mengenai hukum dan penetapan fatwa. Maka, pihak yang mengambil pendapat yang diterima dan dijadikan sebagai undang-undang Islam disebut sebagai madzhab fiqh. Madzhab ini terdiri dari empat madzhab besar, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Seiring berjalannya waktu, tarikh tasyri semakin berkembang dan menjadi ilmu yang cukup penting dalam pemahaman hukum Islam.

Manfaat Mempelajari Tarikh Tasyri

Mempelajari tarikh tasyri sangatlah penting bagi umat Islam, karena dengan memahami perkembangan hukum Islam, kita dapat memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, manfaat lain dari mempelajari tarikh tasyri adalah:

 • Mengembangkan pemahaman kita terhadap Islam dan hukum Islam.
 • Menghindari kesalahan dalam memahami hukum Islam dan prakteknya.
 • Meningkatkan penghargaan terhadap warisan kebudayaan Islam.
 • Meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat belajar kita.

Contoh Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari

Salah satu contoh penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta di atas nisab, yaitu jumlah minimum harta yang harus dimiliki agar wajib membayar zakat.

Dalam tarikh tasyri, kita dapat mempelajari bagaimana zakat berkembang dari masa awal hingga sekarang dan mengapa zakat menjadi salah satu rukun Islam. Dengan memahami bagaimana zakat berkembang, kita juga dapat mengaplikasikan zakat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya Tarikh Tasyri dalam Pendidikan Islam

Tarikh tasyri memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena dengan mempelajari tarikh tasyri, kita dapat memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pentingnya tarikh tasyri dalam pendidikan Islam adalah:

 • Meningkatkan pemahaman terhadap Islam dan hukum Islam.
 • Membangun keterampilan berpikir kritis dan analitis.
 • Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah.
 • Membangun kepekaan terhadap perubahan sosial dan dunia modern.

Peran Tarikh Tasyri dalam Pembentukan Karakter Muslim

Tarikh tasyri juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter Muslim, karena dengan mempelajari tarikh tasyri, kita dapat memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran tarikh tasyri dalam pembentukan karakter Muslim adalah:

 • Meningkatkan rasa keadilan dan persamaan dalam masyarakat Muslim.
 • Mengajarkan nilai-nilai Islam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.
 • Meningkatkan kesadaran terhadap sejarah Islam dan kebudayaannya.
 • Membentuk karakter Muslim yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap Islam.

FAQ

Pertanyaan Jawaban
Apa itu tarikh tasyri? Tarikh tasyri adalah cabang ilmu dalam studi Islam yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kenapa penting untuk mempelajari tarikh tasyri? Penting untuk mempelajari tarikh tasyri karena dengan memahami perkembangan hukum Islam, kita dapat memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Apa manfaat mempelajari tarikh tasyri? Manfaat mempelajari tarikh tasyri antara lain: meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam dan hukum Islam, menghindari kesalahan dalam memahami hukum Islam dan prakteknya, meningkatkan penghargaan terhadap warisan kebudayaan Islam, dan meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat belajar kita.
Apa peran tarikh tasyri dalam pendidikan Islam? Peran tarikh tasyri dalam pendidikan Islam antara lain: meningkatkan pemahaman terhadap Islam dan hukum Islam, membentuk keterampilan berpikir kritis dan analitis, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, dan membantu mengajarkan nilai-nilai Islam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Apa peran tarikh tasyri dalam pembentukan karakter Muslim? Peran tarikh tasyri dalam pembentukan karakter Muslim antara lain: meningkatkan rasa keadilan dan persamaan dalam masyarakat Muslim, mengajarkan nilai-nilai Islam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kesadaran terhadap sejarah Islam dan kebudayaannya, dan membentuk karakter Muslim yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap Islam.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah membahas tentang pengertian tarikh tasyri, sejarah perkembangannya, manfaat mempelajarinya, pentingnya tarikh tasyri dalam pendidikan Islam, dan perannya dalam pembentukan karakter Muslim. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Sahabat Homeschooling yang ingin memahami lebih dalam tentang tarikh tasyri. Sampai jumpa di artikel menarik lainnya!